Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Administratie Taxi.

Artikel 1: Definities:

Artikel 2: Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die zijn gesloten tussen Administratie Taxi en de opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 3: Aanbiedingen & Offertes

Artikel 4: Totstandkoming:

Artikel 5: Verplichtingen Administratie Taxi:

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever:

Artikel 7: Geheimhouding:

Artikel 8: Honorarium:

Artikel 9: Garantie:

Op het moment dat Administratie Taxi en de opdrachtgever tot een overeenkomst zijn gekomen, bevat deze voor Administratie Taxi enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 10: Overmacht:

Artikel 11: Uitvoering opdracht:

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Artikel 13: Ontbinding

Artikel 14: Declaratie:

De opdrachtgever is gerechtigd op inzage van de samenstelling van elementen die bij elkaar het gedeclareerde bedrag vormen, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 15: Betaling

Artikel 16: Wijziging van de overeenkomst:

Ingeval de overeenkomst is gesloten en achteraf blijkt wijzigingen nodig te zijn om aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 17: Wijzigingen algemene voorwaarden:

© Administratietaxi 2021 – All rights reserved